Domácí med

Theoreticko-praktický návod k rozumovému včelaření – Ferdinand Liška

Autor:Ferdinand Liška
Vydavatel:Kněhtiskárna Cyrillo-Metodějská
Místo vydání:V Praze
Rok vydání:1877
Počet stran:450
Theoreticko-praktický návod k rozumovému včelaření
 

Obsah

 • Část theoretická - úvod
  • Důležitost včelařství v národohosp. a v mravním ohledu 7
  • I. Oddíl.
   • Hlava první. Rozdílnost včelího plemene.
    • Čtyry hlavní druhy 10
   • Hlava druhá. Odrudy včely medonosné. 
    • A) Odrudy evropské 11
    • B) Odrudy asijské 13
    • C) Odrudy africké 15
  • II. Oddíl - Včela co jednotlivý tvor.
   • Hlava první. Obecný popis domácí včely.
    • Kostra 16
    • Rozdílná velikost včel 17
    • Váha včel 20
    • Vlásky 20
    • Barva 21
   • Hlava druhá. Popis zevnějšího ústrojí​
    • Článek první. Včelí hlava
     • Obličej 22
     • Oči 22
     • Tykadla 26
     • Ústa 27
     • Prohlubinky v obličeji 29
    • Článek druhý. Hruď
     • Nožky 29
     • Křídla 31
     • Účel křídel 32
    • Článek třetí. Zadeček
     • Hřbetní a pobřišní polokroužky 35
   • Hlava třetí. Popis útrob.
    • Článek první. Ústroje k sebezachování. 
     • Žaludky a střívka 36
     • Slinice 38
     • Učel slinic 40
     • Dychadla 42
     • Soustava nervová 44
     • Svaly 46
     • Ústroj jedovatý s žihadlem 46
     • Hřbetní cévy 48
    • Článek druhý. Ústroje rozplozovací.
     • Pohlavní ústroje samčí nebo-li trubčí 49
     • Rodidla královny 52
     • Pohlavní ústroje dělnic 54
   • Hlava čtvrtá. O smyslech a vyšších nadáních včel.
    • Článek první. Smyslové.
     • Zrak 56
     • Sluch 56
     • Čich 56
     • Chuť 57
     • Hmat 57
    • Článek druhý. Vyšší nadání včel.
     • Dojmy včel 58
     • Rozvaha včel 58
     • Paměť včel 59
     • Sdílnost 59
     • Mluva včel 60
  • III. Oddíl. Společný život včel.
   • Členové spořádané včelí rodiny 65
   • Matka
    • Důležitost její a jedinost u včelí rodiny 66
    • Hlava první. O zúrodnění královny
     • Podmínky ku zdárnému zúrodnění 67
     • Kterak se zbavuje spářená královna mrtvého trubce 73
     • Kterak se zbavuje královna zúrodňovací 74
     • Královna zúrodněná více nevylétává leč s rojem 74
    • Hlava druhá. O kladení vajíček
     • Článek první. Kladení vajíček matky pravé
      • Kterého dne po zúrodnění začne matka vajíčka klásti 76
      • Kterak sázívá matka vajíčka do buněk 78
      • Jakou podobu má každé vajíčko a liší li se dle pohlaví od sebe 78
      • Jakého pohlaví bývají první vajíčka matky zúrodněné 79
      • Může li matka sama určovati pohlaví vajíček 80
      • Mnoho li vajíček může snésti velmi plodná matka 81
      • Jak velikého plodiště má zapotřebí nejplodnější matka 82
      • Může li plodnost matky zvýšena býti 83
      • Kdy klesává matčina plodnost 84
      • Které matky bývají nejlepší 85
     • Článek druhý. Kladení vajíče matek lichých
      • Pojem a rozdíl matek lichých 86
      • Kladou li dělnice vajíček a jakých 87
      • Které dělnice stávají se nejspíš trubčicemi 88
      • Rozdíl kladení vajíček u trubčice a u macechy 89
      • Počet trubčic v jediné čeledi 90
    • Hlava třetí. Věk matky
     • Přirozená smrt matek věkem sešlých 91
     • Předčasná smrt králevinek 93
     • Předčasná smrt zúrodnělých mladých matek 94
   • Dělnice
    • Hlava první. Zvláštnosti jejich
     • Pohlaví dělnic 98
     • Počet dělnic ve včelí rodině 100
     • Záměr dělnic při létání a dalekost rozletu jejich 101
     • Pilnost dělnic 102
     • Příčiny menší pilnosti některé čeledě 103
     • Odpočívání dělnic 105
     • Věk dělnic 106
     • Povolání dělnic 108
    • Hlava druhá. Obyčejné práce mladušek
     • Článek první. Ošetřování plodu
      • Zahřívají vajíčka i plod 108
      • Včely nepřenášívají vajíčka z buňky do buňky 110
      • Červíčka krmívají a pak jej zabuňkují 112
      • Mnoho-li potravy spotřebuje plod? 115
      • Mohou-li včely z pouhého pelů neb medu krmnou šťávu připravovati 116
      • Doba pupy a líhnutí mladůšek 117
      • Příčiny nezdařeného líhnutí plodu 118
      • Po zdařeném vylíhnutí 120
     • Článek druhý. O obsluze matčině
      • Mladušky krmívají matku a nejvíce se k ní znají 121
     • Článek třetí. Plození vosku a budování voští
      • Pozorování pravidelného rozměru voští 123
      • Vosk jest výrobek včelího těla 125
      • Podmínky k možnosti plození vosku 126
      • Jak veliká jest spotřeba medu na jistou váhu vosku 129
      • První základy k voštinné budově 130
      • Rozmanité tvary buněk 132
      • Rozdílný účel buněk a jich zavíčkování 134
      • Další postup v budování 136
      • Barva voští 138
    • Hlava třetí. Obyčejné práce létavek
     • Kterého dne začnou mladušky práci mimo úl obstarávati 139
     • Článek první. O střádání medu
      • Kde v přírodě nalezají včely med 141
      • Medují rostliny vždy a všude v stejné míře 142
      • Kolikerých druhů medu rozeznáváme 143
      • Kterak sbírají včely mednou šťávu a podléhá li v jich žaludku jakési podstatné změně 145
      • Stává-li rozdílu mezi rozličnými druhy medu 146
      • Stává-liž též pro lidi jedovatého neb nezdravého medu 147
      • Jak mnoho medu mohou včely nanésti 148
     • Článek druhý. Sbírání pelu
      • O důležitosti pelu 149
      • Kterak sbírají včely pel a na nožky své připevňují 150
      • Kterak ukládají včely pel do buněk 153
      • Barva pelu 153
      • Jak mnoho pelu mohou včely za den nanésti 153
     • Článek třetí. O snášení a spotřebě vody čisté a solnaté
      • K čemu vodu 153
      • V které roční době spotřebují včely nejvíce vody 154
      • Čeho hledávají včely na hnojnici 154
     • Článek čtvrtý. Sbírání tmelu
      • Odkud a k čemu snášejí včely tmel 155
     • Článek pátý. Poklízení úlu
      • Vynášení mrtvol a smetiva z úlu 156
     • Článek šestý. Hájení majetku. 
      • Drží-li včely schvalnou a pravidelnou stráž v česle? 157
      • O rozdrážděnosti včel přírodními příčinami 158
      • Kterak povstává slídění krádež a loupež včel 159
      • V které roční době objevuje se nejčastěji včelí loupež 160
      • Kterak se poznává včela zvaná zlodějka 161
      • Jaký průběh a následek mívá loupežení včel 162
      • Která asi bývá příčina domácí včelí války​ 163
   • Trubci.
    • Hlava první. Zvláštnosti trubců.
     • Trubci jsou dokonale vyvinutí samečkové 163
     • Povolání trubců 164
     • Pokrm trubců 165
     • Věk trubců 165
     • Spůsob smrti trubců 167
     • Která včelstva nevyhánívají trubců? 168
  • IV. Oddíl. 
   • Přirozené rozmnožování včelstev.
    • Dvojí spůsob přirozeného rozmnožování 169
   • Hlava první. O rojivosti včel vůbec.
    • Co dává podnět k rojivosti včel? 169
    • Co překazívá rojivost včel? 170
   • Hlava druhá. O přirozených rojích zvlášť.
    • Článek první.
     • Jména rojů 172
    • Článek druhý. Příprava včelstev krojení.
     • Jakých příprav konávají včely ku prvoroji? 172
     • Kdy přicházívají roje? 174
     • Kdo dává pokynutí k rojení? 174
     • Rojení bez přípravy 176
    • Článek třetí. Rojení.
     • Které včely vytáhnou s rojem? 177
     • Které matky a kolik jich jde s rojem? 177
     • Kdo určuje roji místo k usazení? 177
     • Vícero rojů najednou 178
    • Článek čtvrtý. Po vyrojení.
     • Další chování se roje na prozatímném shromaždišti 178
     • Chovaní se roje v novém příbytku usazeného 180
     • Další chování se mateřáku, jenž vydal prvoroj 180
     • Další chování se mateřáku po vyšlém poroji 182
     • Kdo vykousává a bořívá zbývající matčizny? 183
     • Jaká lhůta bývá mezi jednotlivými roji? 184
     • Rozdíl mezi prvorojem a poroji 184
  • V. Oddíl.  O vlivu na včelstva škodlivém.
   • Hlava první.
    • Chorobné úkazy včel vůbec 185
    • Článek první. Chorobné úkazy v čel v době bez výletí.
     • Průjem neboli červenka 186
     • Zácpa 189
     • Žízeň včel 190
    • Článek druhý. Chorobné úkazy včel v době výletí
     • Včelotoč nebo-li křečovité svíjení 191
     • Bezletnost nebo-li ochroma 192
     • Plodomor (hniloplod) 194
   • Hlava druhá. Škůdcové včel.
    • Blanokřidelníci 203
    • Ptactvo 206
    • Savci 208
    • Obojživelníci 208
    • Brouci, cizopásníci a j. 208
   • Hlava třetí.
    • Povětrné nehody 210
 • Část praktická. Úvod.
  • I. Oddíl. Včelař.
   • Vlastnosti dokonalého včelaře 215
  • II. Oddíl.  Včelín.
   • Staniště včelína 218
   • Hlava první. Úly.
    • Článek první. Rozmanité tvary úlů jednáků.
     • Tvary úlů od nejstarších dob až na naše časy 222
     • Tvary úlů novější doby 225
      • A) Dzierzonova soustava 226
      • B) Berlepschova soustava 232
       • Obrana Berlepschova proti námitkám jeho soustavě činěným 236
      • C) Datheova soustava 240
       • Zařízení úlů Datheových vůbec 240
       • Ležan Datheův 245
       • Stojan Datheův 246
      • D) Gravenhorstova soustava 249
    • Článek druhý. Stohy úlů, včelíny a besídky.
     • Spůsob skládání úlů do stohu 252
     • Včelíny a besídky 254
   • Hlava druhá. Včelařské náčiní.
    • Ochranné náčiní proti žihání včel 257
    • Náčiní k rozebírání včelího díla 260
    • Náčiní na odmísení čistého medu a vosku 261
    • Královniny ohrady, trubco- a včelochyty 266
    • Nádobí ku krmení a napájení včel 270
    • Některé zvláštní nářadí pro robitele úlů a rámečků 273
    • Náčiní pro počištování včel a cídění úlů 274
  • ​III. Oddíl. Včelaření.
   • Roční doby ve včelařském smyslu 275
    • ​Hlava první. Předjaří.
     • Vyvinování včelstev a první péče včelaře v této době 276
     • Článek první. Vyzimování včelstev.
      • Pojem a čas vyzimování 278
      • Práce včelaře v den počišťování včel 279
     • ​Článek druhý. Ohledání včelstev podezřelých a pomahání potřebným.
      • Proč se mají v předjaří toliko podezřelá včelstva ohledávati? 284
      • Včelstva s nedostatečnými zásobami 286
      • O nutném krmení 287
      • Včelstva nemocná 290
      • Včelstva sesláblá 292
      • Včelstva v matečnosti churavá 295
      • Vyléčení čeledí v matečnosti churavých 297
      • Včelstva s plodištěm nepřiměřeným 300
      • Důležitá poznámka 301
     • Článek třetí. Podporování a ochraňování včel mimo úl.
      • Napájení včel 303
      • Krmení pelem neb jeho náhražkou 305
      • Ochrana čeledí před loupežnicemi 306
      • Kterak možno zameziti vznik včelí loupeže? 306
      • Kterak možno nastalou loupež přetrhnouti? 308
      • Sbírání včel skřehlých 313
     • Článek čtvrtý. Překládání včelstev z klátů v úly dzierzonské
      • Kdy a jak se děje? 314
    • Hlava druhá. Jaro.
     • Článek první. Důkladné vyšetřování všech včelstev
      • Vyšetřování matečnosti, zásob a síly čeledě 318
     • Článek druhý. Obmyslné (spekulativné) krmení.​
      • Prospěšnost jeho 320
      • Spůsob a čas obmyslného krmení 321
     • Článek třetí. Sesilování prostředních čeledí nebo-li čeledí III. třídy. 
      • Proč musejí býti čeledě III. třídy sesilovány býti? 323
      • Kterak se děje sesilování včelstev III. třídy 324
     • Článek čtvrtý. Návod včel ku pravidelném u budování
      • Nálepky 327
      • Důležitost dělničiny v plodišti 330
      • Kdy lze trubčiny v plodišti a v medišti upotřebiti 331
      • Umělé zhotovení mezistěnky 331
    • Hlava třetí. Léto
     • Pojem a účel rojaření a medaření
     • Rojaření
      • Článek první. O rojích samorodých 
       • Kterak docílíme ranných a silných rojů 334
       • Přípravy včelařovy před blízkou rojovní dobou 335
       • O chování se včelaře mezi vycházením prvorojů 336
       • O chování se včelaře, mezi vycházením porojů 339
       • Co činiti, přidal-li se ku prvoroji nějaký poroj? 340
       • Co činiti, vycházejí-li dva neb více porojů najednou? 341
       • O sbírání rojů z jich shromaždiště 342
       • Některá zvláštní pokynutí při sbírání rojů 344
       • Vystrojení úlů pro roje 344
       • O setřásání rojů ze včelochytů do úlu 345
       • Kdy a kde vykážeme rojům stálého stanoviska? 346
      • Článek druhý, O rojích uměle dělaných.
       • Co zavdává podnět k umělému dělání rojů 349
       • Pravidla k umělému dělání rojů 350
       • Některé spůsoby tvoření rojů 351
        • Puzenec 351
        • Přeleták 353
        • Oddělek 355
        • Sběranec 357
        • Roj z plemenáčku 359
       • O dalším ošetřování jak samovyšlých, tak uměle dělaných rojů 360
       • Přechod od rojného včelaření k medařství 361
     • Medaření. 
      • Článek první. O zvýšení medného výtěžku.
       • Kterými prostředky lze zvýšiti výtěžek medu 363
       • O nadlehčené práci při vybírání medu 366
       • O správném zacházení medometem při vymetávání 367
     • Záložné matky​
      • ​Článek první. Chov včelích matek do zálohy
       • Důležitost zvláštního chovu matek 373
       • Čas a spůsob odchování matek vůbec 374
       • Chov matek cizozemských 378
      • Článek druhý. Přivtělování matek záložných.
       • Potřeba opatrnosti při výměně matek 379
       • Přivtělování matky v ohradě 380
       • Jak brzy spřátelí se včelstvo s přivtělenou matkou? 383
       • Příčiny neobyčejné tvrdošíjnosti včel proti nové matce 384
       • Přivtělování matek bez ohrady 385
       • Které vnější známky ručí nám za zdařené přijetí matky? 387
    • Hlava čtvrtá. Podzim. 
     • Důležitost ranného a správného zazimování 388
     • Článek první. I. Pravidlo k zazimování.
      • Zvoliž ku přezimování toliko přiměřeně silná včelstva 390
      • Zvoliž ku přezimování včelstva se zdravou a plodnou matkou 393
     • ​Článek druhý. II. Pravidlo k zazimování.
      • Dej včelstvům na zimu důstatečných zásob potravy 394
      • Podzimní krmení při nedostatku medu v plástech 398
      • Zimní potrava budiž záživná a neškodná 399
     • Článek třetí. III. Pravidlo k zazimování
      • Každé včelstvo budiž zazimováno v dobře opatřeném úlu 401
      • Které zazimování jest výhodnější teplé či studené 402
    • Hlava pátá. Zima.
     • Ochrana včel před zimou a zalknutím 407
     • Udržování včel v zimním poklidu 410
     • Proletování včel v zimní době 411
     • Ukonejšení včelstva vnitřní nehodou v zimě pobouřeného 413
  • IV. Oddíl.  Včelí výrobky. 
   • Hlava první. Med. 
    • Med surový 419
    • Nápoje z medu 421
    • Pečivo z medu 427
    • Med co lék 428
   • Hlava druhá. Vosk.
    • Sběrky voštinné a uschování jich 428
    • Vyvařování voští na vosk 429
  • V. Oddíl.  Včelí květena.
   • O důležitosti včelí květeny 432
   • Seznam včelí květeny 434 TOPlist